fbpx

Econcord

Econcord: Ecology for everyone 

The Econcord project seeks to become a physical space and program of activities that can connect communities of young people living in Poznan and educate them on topics connected to environmental issues and best practices for positive contribution, in a non-formal educational setting, on a monthly basis, in order to develop an inter-national and intergenerational network of activists who can together use the tools and spaces to gain knowledge about ecology , develop ideas for future activities, develop empathy towards different cultures and future projects and campaigns within this movement, spread awareness on sustainable practices to the broader public, by organizing lectures, workshops and events.

We are supported by the European Solidarity Corps.

Our project team consists of several enthusiastic volunteers: Olha Voitsekhovych, Yauhen Fenchuk, Mykhailo Nedostup, Mikita Liaukovich, Diana Iskrytskaya, Lilia Soltis, Anna Sybyrianska, Alisiia Bodelyan.

What do we want to achieve?

This project is designed to create the space and community necessary for young migrants and local young people who live in Poznan to get together, to realise the power of diversity in their communities, to start dialogues, and to create a pluralistic community of young people driving solidarity at the local level in Poznan. This project intends to create a space for discussion, reflection and learning on topics of ecological education and eco-friendly practices. The idea is to create a platform where information can be spread and easily accessible with a safe environment for dialogue and support. By the end of the project we expect a grown network of like minded people, with developed empathy towards other cultures and nature as well as strong environmental knowledge on best practices, which are able to look critically at the realities and work on initiatives development together with mutual respect.

Project team

Mikita Liaukovich

Lilia Soltis

Anna Sybirianska

Alicja Bodelan

Olha Voitsekhovych

Yauhen Fenchuk

Mykhailo Nedostup

Diana Iskytskaya


Econcord: Ekologia dla każdego

Projekt Econcord ma się stać fizyczną przestrzenią i programem działań, które mogą łączyć społeczności młodych ludzi mieszkających w Poznaniu i kształcić ich na tematy związane z kwestiami środowiskowymi i najlepszymi metodami wnoszenia pozytywnego wkładu w nieformalnym otoczeniu edukacyjnym z częstotliwością miesięczną. Ma to na celu rozwoju międzynarodowej i międzypokoleniowej sieci aktywistów będących w stanie wspólnie wykorzystywać narzędzia i przestrzenie do zdobywania wiedzy o ekologii, rozwijania pomysłów na przyszłe działania, rozwijania empatii wobec różnych kultur i przyszłych projektów oraz kampanii w ramach tego ruchu, rozpowszechniania świadomości na temat zrównoważonych praktyk wśród szerokiej publiczności poprzez organizowanie wykładów, warsztatów i wydarzeń.

Wspiera nas Europejski Korpus Solidarności.

Nasz zespół projektowy składa się z kilku entuzjastycznych wolontariuszy: Olha Voitsekhovych, Yauhen Fenchuk, Mykhailo Nedostup, Mikita Liaukovich, Diana Iskytskaya, Lilia Soltis, Anna Sybyrianska, Alisiia Bodelyan.

Co chcemy osiągnąć?

Projekt ten ma na celu stworzenie przestrzeni i wspólnoty potrzebnej młodym migrantom i lokalnej młodzieży mieszkającej w Poznaniu, aby się jednoczyć, uświadomić sobie siłę różnorodności w swoich społecznościach, nawiązać dialog i stworzyć pluralistyczną społeczność młodych ludzi wspierającą solidarność na poziomie lokalnym w Poznaniu. W ramach projektu będą stworzone przestrzenie do dyskusji, refleksji i nauki na tematy edukacji ekologicznej i praktyk proekologicznych. Ideą jest stworzenie platformy, na której informacje będą mogły być rozpowszechniane i łatwo dostępne, w bezpiecznym środowisku dialogu i wsparcia. Pod koniec projektu spodziewamy się rozwiniętej sieci podobnie myślących ludzi, z rozwiniętą empatią wobec innych kultur i przyrody, a także z solidną wiedzą na temat najlepszych zwyczajów i działań związanych ze środowiskiem, którzy potrafią krytycznie patrzeć na rzeczywistość i pracować nad rozwojem inicjatyw z wzajemnym szacunkiem.

Zespół projektowy

Mikita Liaukovich

Lilia Soltis

Anna Sybirianska

Alicja Bodelan

Olha Voitsekhovych

Yauhen Fenchuk

Mykhailo Nedostup

Diana Iskytskaya